ขอผ่อนผันทหาร-นศท.

แบบฟอร์มขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2566

ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหากองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2566