Art Cultural Conservation

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เช่น การร่วมกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมวันสำคัญทางประเพณี การแสดงดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน การแสดงนาฏศิลป์  จัดพื้นที่ในการแสดงความสามารถทางวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าในศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ