สภานักศึกษา

สภานักศึกษา คือ องค์กรหนึ่งของนักศึกษา ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย.... บทบาทหน้าที่ ควบคุมดูแลการทำงานขององค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ชมรมต่างๆรวมถึงสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย พิทักษ์สิทธิ์ต่างๆของนักศึกษา พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2544