งานบริการนักศึกษาพิเศษ (DSS)

ขออภัยอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

 

งานบริการนักศึกษาพิเศษ (Disability Support Service : DSS)  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดบริการทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการหรือผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษ มีการจัดการส่งเสริมและสนับสนุน กระบวนการสำคัญที่จะสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตของนักศึกษาพิการ คือการศึกษาของนักศึกษาพิการที่มีข้อจำกัดเรื่องศักยภาพในการเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้คนพิการได้รับโอกาสและความช่วยเหลือทางการศึกษาเท่าเทียมกับคนทั่วไป

 

ข่าวเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษา/โครงการการจ้างงานนักศึกษาพิการ มาตรา 35

การให้บริการสื่อ สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวก

กฎหมาย/พรบ./ข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิผู้พิการ

ติดต่อหน่วยงาน

งานบริการนักศึกษาพิเศษ (DSS) ฝ่ายเสริมสร้างสุขภาวะและสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ ส่วนพัฒนานักศึกษา
อาคารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 ห้อง 106 
เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6188
Facebook: https://www.facebook.com/MFUDSS