เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนพัฒนานักศึกษา มีภารกิจในการดำเนินงานเพื่อพัฒนานักศึกษา 3 ด้าน  คือ
1. การจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา
2. การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
3. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารงานของหน่วยงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานและมีการจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง
( SAR ) ของส่วนพัฒนานักศึกษาเป็นประจำทุกปี มีการดำเนินการด้านประกันคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้บุคลากรทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างแท้จริง

ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
ส่วนพัฒนานักศึกษา จุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีบุคลิกภาพดีและ รู้จักการวางตัวในสังคม มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีทักษะของการจัดการ ประสบการณ์การอยู่ร่วมกัน และการทำงานเป็นทีม มีระเบียบวินัยและเคารพในกติกาของสังคม มีสุขภาพทั้งใจกายและพลานามัยดี มีจิตสำนึกของความเป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีความอดทนและเสียสละ มุ่งที่จะพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากกระบวนการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ข้างต้น ส่วนพัฒนานักศึกษา จึงได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี และใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถนัดและสนใจ ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษา และใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้กำหนดภารกิจหลักในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพนักศึกษา เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา และเสริมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความมีวินัยของนักศึกษา โดยฝ่ายรับผิดชอบได้แก่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

การส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรม นักศึกษาเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรม และจิตอาสาของนักศึกษาตามความถนัดและความสนใจ โดยฝ่ายรับผิดชอบได้แก่ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา และ ฝ่ายกีฬาและสุขภาพ
การจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักศึกษาเป็นการให้บริการและสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพแก่นักศึกษา โดยฝ่ายรับผิดชอบได้แก่ ฝ่ายทุนการศึกษา ฝ่ายหอพักนักศึกษา ฝ่ายจัดการทั่วไปและสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา


พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมอันดีงามของไทย
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาให้มีบุคลิกภาพ มีวินัย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้นำและมีจิตอาสารับใช้สังคม
4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักศึกษาให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
5. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักศึกษาให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

เป้าประสงค์

1. นักศึกษาได้รับการบริการและสวัสดิการที่เหมาะสมอย่างมีคุณภาพ
2. นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รัก ภูมิใจ และหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมอันดีงามของไทย
3. นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบวินัย มีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ มีความเป็นผู้นำในด้านต่างๆและรับใช้สังคม

เป้าหมายในการพัฒนานักศึกษา

 • มีความรู้ความสามารถ
 • มีคุณธรรมจริยธรรม
 • มีความเป็นสากล
 • มีบุคลิกภาพดี
 • มีระเบียบวินัย
 • มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 • มีจิตสาธารณะ
 • มีสุขภาพกายและจิตที่ดี
 • สืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 • รักและภูมิใจในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง