เกี่ยวกับหน่วยงาน

ABOUT SDAD MFU | เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีบุคลิกภาพดี มีสัมมาคารวะ มีระเบียบวินัยและเคารพในกติกาของสังคม มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีทักษะของการ จัดการ มีสุขภาพพลานามัยดีทั้งกายและใจ มีจิตสำนึกของความเป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ สังคม รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ เสียสละ รวมทั้งทำนุบำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและของ มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถตามศาสตร์ สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา มีความสามารถใช้ภาษาต่างๆ ในการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงาน ในพื้นที่ที่มีความต่างด้านวัฒนธรรม

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ข้างต้น ส่วนพัฒนานักศึกษา จึงได้ ดำเนินการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี และใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ นักศึกษาได้จัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามความถนัดและสนใจ ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษา และใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้กำหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

Student Development Affairs Division has an obligation to promote and develop students to have good personality, respect, discipline, and respect the rules of society. Have good leadership and follower skills, management skills, good physical and mental health. have responsibility to oneself and society, knowledge of unity, kindness and sacrifice. As well as to preserve arts and culture of the nation and university. To become graduates with morality, ethics and quality, having knowledge and abilities according to graduated field. Have an ability to communication in different languages, have creativity and the ability to work in culturally diversity.

In order to achieve the goals of student development in various fields above, the Student Development Affairs Division has organized activities that suitable to develop students in each school years and use strategies to promote students’ organizer skill and participate in various activities according to their aptitude and interest through the study period and living in the university. Which we have set the aspirations, visions, missions and objectives in the operation to develop student potential according to the policy of the university as follows.


Resolution
Commitment to duty, Create good graduates for society.

ปณิธาน
มุ่งมั่นในหน้าที่ สร้างสรรค์บัณฑิตที่ดีสู่สังคม 


Vision
Aim to promote and develop students to have morals, quality and values.

วิสัยทัศน์ 
มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี คุณธรรม คุณภาพ และคุณค่า 


Mission
Student Development Affairs Division’s mission is to develop student potential according to the policy of the university as follows.

 

 1. Student Development Promote and develop students to have morals, ethics, and be leaders with services mind. Loyalty to nation, religion and monarchy. Responsible for their duties and be value human resource of the nation in the future. Be creative and adaptable to the world’s changing. Also, be the national culture inheritors.
 2. Alumni Development Promote and support alumni of Mae Fah Luang University to be valuable person that be accepted by the society. To promote good relationship between universities, current students and former students. Focus on the participation of alumni as well as current students and university administrators.
 3. Human Resource Development Promote and develop our staffs to have the skills, knowledge, and abilities used in the work fields. Have an initiative to create new works to keep up with the world’s changing. Be healthy physically and mind. Happy work place.
 4. Build Network Focus on building a working network inside, in university and community surrounding the university. Also, between universities in the country and abroad.

พันธกิจ 
ส่วนพัฒนานักศึกษา มีภารกิจหลักในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 1. พัฒนานักศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้น าที่มีจิตสาธารณะ รู้รักสามัคคี จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน เป็นทรัพยากรที่ มีคุณค่าของประเทศชาติในอนาคต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลง และ เป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมของชาติ
 2. การพัฒนานักศึกษาเก่า ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่า เป็นที่ยอมรับของสังคมส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเก่าทุกรุ่นตลอดจนนักศึกษาปัจจุบันและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
 3. พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่ใช้ในงานอย่างสม่ำเสมอ ตรงกับภาระหน้าที่ของงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ทันตามโลกที่เปลี่ยนแปลง เป็นผู้มีสุขภาพ กายและใจดี และมีความสุขในการทำงาน 
 4. สร้างเครือข่าย มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งภายในหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ชุมชนรอบด้าน มหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

Goal
To develop students to be in accordance of Mae Fah Luang University characters as follows.

 1. Graduates pursuing to learn both academically and skills. Be in accordance of Mae Fah Luang University characters and be accepted by society.
 2. Staffs have been developed and work happily.
 3. Coordinate networks both inside and outside the university to support student development operations effectively.

เป้าประสงค์ 
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นตามคุณลักษณะของนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังนี้ 

 1. บัณฑิตที่ใฝ่การเรียนรู้มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ มฟล. และ   เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 2. บุคลากรได้รับการพัฒนา มีขวัญและกำลังใจ ทำงานอย่างมีความสุข 
 3. ประสานเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนานักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ