ฝ่ายทุนการศึกษาและการเงินนักศึกษา

น.ส.สุขศิริ  ขัตติยะ
'  0 5391 6186

 

นางศิริพร  ตันหนิม
'  0 5391 6187

 

น.ส.โสจิลักษณ์  ญานะประเสริฐ
ไชยเบ้า
'  0 5391 6187

 

น.ส.ปรียาพร  พรหมมา
'  0 5391 6186

 

น.ส.ชัชนี  ไชยวงค์
'  0 5391 6187

 

น.ส.บุษยา ไชยพุฒ
'  0 5391 6382

 

น.ส.ชนาภรณ์  คุณเจริญ
'  0 5391 6381

 

น.ส.ทริยา  องค์การ
'  0 5391 6382