ติดต่อเรา

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาคารโรงอาหาร D1 333 หมู่ 1
ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

อีเมล: sdad@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 0 5391 6376-7

- ฝ่ายทุนการศึกษา และสวัสดิการนักศึกษา
   โทรศัพท์. 0 5391 6186

- ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา
   โทรศัพท์. 0 5391 6360

- ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
   โทรศัพท์. 0 5391 6173

- ฝ่ายบริหารงานพิเศษ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
   โทรศัพท์. 0 5391 6181