กิจกรรมนักศึกษาทุนบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดภูมิพาราราม ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

Category: studentaffairs-กิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

นักศึกษาทุนการศึกษา และนักศึกษากองทุนฯ กยศ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “นักศึกษาทุนบำเพ็ญประโยชน์”

ณ วัดภูมิพาราราม ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และร่วมกันดูแลศาสนาสถานที่เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน

| writer Wijitra Noonin | อ่านข่าวทั้งหมด 66 ครั้ง