รับสมัครทุนการศึกษา “คมส่งฝัน” ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ทุนการศึกษาภายนอก ข่าวทุนการศึกษา

          เนื่องด้วย คุณคมสันต์ แซ่ลี  มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา “คมส่งฝัน” ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 22 ทุน ทุนการศึกษาละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาให้เปล่า ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี


คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

  1. มีอายุไม่เกิน 19 ปี นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
  2. ผู้ขอรับทุนต้องศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ
  3. ผู้ขอรับทุนกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 4 ภาคการศึกษาล่าสุด เฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.75
  4. ผู้ขอรับทุนต้องมีใบรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา รองคณบดี หรือคณบดีตามเอกสารแนบท้ายใบสมัคร

เงื่อนไขการให้ทุน

  1. ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
  2. ผู้ขอรับทุนต้องมีความประพฤติดี เป็นคนดี ขยันหมั่นเพียร และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
  3. ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือผู้อุปการะมีรายได้รวมต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี
  4. ต้องเป็นผู้ไม่รับทุนซ้ำซ้อนกับองค์กร/หน่วยงานอื่นๆ รวมถึงไม่ได้รับเงินกู้ กยศ./กรอ. ในขณะที่รับทุนการศึกษาจากโครงการคมส่งฝัน
  5. หากผู้ขอรับทุนมีใจเป็นจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ระยะเวลาการรับสมัคร
นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่  Facebook Pages : “ คมส่งฝัน ” 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวโสจิลักษณ์ ญานะประเสริฐ ไชยเบ้า ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 053-916186 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ scholarship.sdad@mfu.ac.th

 |