การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-การผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ข่าวทุนการศึกษา

การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2565

กรณีนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางด้านทุนทรัพย์ ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
ในแต่ละภาคการศึกษาได้ นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผัน
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามขั้นตอนและรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
นักศึกษารหัส 64 - 60 ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2565 
นักศึกษารหัส 65 ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่  1 - 15 สิงหาคม 2565 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113
โทรศัพท์ 053-916186, 053-916187
------------------------------------------------------------------------------
If students are unable to pay tuition fees of any semester in full due to the
financial difficulty, students can a request for a tuition fee payment extension complying to
the following criteria:

Download the document

For more information, please contact
The Department of Scholarship, the Division of Student Development Affairs
Telephone 053-916186, 053-916187
 

 |