ส่วนกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงานส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมคณะจากส่วนกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาของทางส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยาย ณ ห้องดอยตุง สำนักงานอธิการบดี อาคารวันชัย ศิริชนะ

ลิงก์ข่าว

 |   |  124 ครั้ง