กิจกรรม The Pride of MFU Freshers 2022

Categories: studentaffairs-กิจกรรมนักศึกษา

          กิจกรรม The Pride of MFU Freshers 2022 จัดขึ้นเพื่อสรรหาตัวแทนนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่ดีที่สามารถปฏิบัติงานและเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยตลอดจนเป็นผู้เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัย ทางองค์การบริหาร องค์การนักศึกษาจึงจัดกิจกรรม
The Pride of MFU Freshers 2022 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษาให้สามารถดำเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเผยแพร่ลักษณะอันพึงประสงค์ ของการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 ชนะเลิศ นางสาวพิมพ์มาดา อยู่เกษมสันต์สนว.การแพทย์บูรณาการ
รองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวพิมลพัฒน์ กาวิละมูล สนว.พยาบาลศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ2 นายอรุษ หลิมชูตระกูล สนว.จีนวิทยา
 

| Created by Wijitra Noonin | อ่านข่าวทั้งหมด 16 ครั้ง