แจกชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง (Antigen Test Kit: ATK) ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี

Category: llsc-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แจกชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง (Antigen Test Kit: ATK)

ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี (คนละ 1 ชุด)

วันที่ 19-20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
หน้าอาคารปฐมาคารนุสรณ์ (M-Square)

วันที่ 19-22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
อาคารโรงอาหารและกิจกรรม (D1 ชั้น 1)

แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาติดเชื้อ Covid-19 

https://covid19.mfu.ac.th/?page_id=3044
ข้อมูลข่าวสาร https://covid19.mfu.ac.th

 

| writer Kannika Mano |