มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็น 1 ใน 51 มหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่เป็นตัวแทนในเวทีโลกของการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022

Category: llsc-ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็น 1 ใน 51 มหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่เป็นตัวแทนในเวทีโลกของการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 โดยเป็นการแสดงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาตามเป้าหมาย SDGs (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติโดยในปี 2022 มฟล. ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในช่วง 401 - 600 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 1,406 แห่งใน 106 ประเทศทั่วโลก และจัดอยู่ในอันดับที่ 11 ร่วมของมหาวิทยาลัยไทย

| writer Kannika Mano |