ทะเบียนบ้าน

ย้ายเข้า

ขั้นตอนการแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน

ย้ายออก

การแจ้งการย้ายทะเบียนบ้านกลับไปยังที่อยู่ตามภูมิลำเนา