ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา

นายศิโรตม์  พรหมวิหาร
'  0 5391 6181

 

นายพงษธร  อนุฤทธิ์
'  0 5391 6360

 

นายผดุงเกียรติ  ชัยสวัสดิ์
'  0 5391 6377

 

น.ส.ฐิติญา  เครือวงค์
'  0 5391 6377

 

น.ส.ปิยรัตน์  ธรรมโชคมงคล
'  0 5391 6188

 

นายภรัณยู  สุริยะกันทา
'  0 5391 6188

 

น.ส.พินัทดา  สุวรรณไชยศรี
'  0 5391 7117

 

นางเพ็ญประภา  เตชะมาเรือน
'  0 5391 7116

 

นายสถาพร สริมา
'  0 5391 7033

 

นายระวี  พูลสุวรรณ์
'  0 5391 7104

 

น.ส.อุลัยกรณ์  สิงห์สุข
'  0 5391 7012

 

น.ส.รสสุคนธ์  ธีระเศรษฐชัย
'  0 5391 7070

 

น.ส.ศิริวรรณ  สมบูรณ์
'  0 5391 7105

 

น.ส.นิภาพร  สงคำ
'  0 5391 7111

 

น.ส.อุทัยวรรณ  จูศิริ
'  0 5391 7071

 

น.ส.ประวีณ์นุช  ปรีชาบริสุทธิ์กุล
'  0 5391 7107

 

น.ส.ธันยชนก คำสาร
'  0 5391 7110

 

น.ส.ณัฎฐมญชุ์  ช่วงชัย
'  0 5391 7115

 

น.ส.เพ็ญประภา  ราวิชัย
'  0 5391 7151

 

นายพงษ์ศักดิ์  เชื้อปาละ
'  0 5391 7074

 

นายนราธิป  เขื่อนเพชร
'  0 5391 7074

 

นายศรีวงค์ อภิชัย
'  0 5391 7074

 

นายสุรพงษ์ ชาวคำเขต
'  0 5391 7074

 

นางแววดาว  บังเมฆ
'  0 5391 6666

 

น.ส.สยุมพร  ไชยวงศ์
'  0 5391 6666

 

น.ส.กรรณิกา มาโน
'  0 5391 6169

 

น.ส.จันทร์จิรา ณ พิกุล
'  0 5391 6167